Salgs- og reklamationsvilkår

Vælg emne:

PH Maskinsalg & Service A/S

Salgs- og reklamationsvilkår for erhvervsdrivende. Der sælges ikke til private.

Salg, service, reservedele, montering, reparation og tilbud.

Dokument nr. 020517

 

Se mere herunder

1. Aftalens grundlag

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget skriftligt, i faktura eller andetsteds. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse medmindre PH Maskinsalg & Service A/S skriftlig har accepteret disse.

1.2. Denne aftale er indgået mellem PH Maskinsalg & Service A/S, (PH), og en erhvervsdrivende køber (Køber).

1.3. Nærværende salgs- og reklamationsvilkår (Dokument nr. 020517) gælder for salg, service, reservedele, montering, reparation og tilbud, medmindre andet skriftligt er aftalt. Hvis der ved salg er indgået en købsaftale mellem parterne, har salgs- og leveringsbetingelserne i købsaftalen dog forrang i forhold til disse vilkår.

1.4. Er Køber uenig i aftalens indhold, skal han gøre indsigelse senest 5 hverdage efter indgåelse af aftalen, dog ikke senere end ved levering.

 

2. Levering og risiko

2.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab PH, og Køber bærer risikoen for det reparerede/købtes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader PH.

2.2. Forsendelse af det købte sker på Købers regning og risiko.

2.3. Levering i op til 30 dage efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid betragtes som rettidig levering. Såfremt leveringen forsinkes udover 30 dage, kan Køber træde tilbage fra aftalen, medmindre det købte er meldt klar til afsendelse, inden PH har modtaget skriftlig meddelelse om Købers tilbagetræden. Køber kan ikke rejse krav af nogen art mod PH i tilfælde af forsinkelse.

2.4. Køber kan ikke afvise dellevering.

2.5. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindre aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse, rekvirering og beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

2.6. PH er i øvrigt kun ansvarlig for leveringshindringer såfremt at der godtgøres, at der er udvist fejl eller forsømmelse fra PH’s side. Ansvaret omfatter ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, og PH yder ingen erstatning.

2.7. Køber er over for PH ansvarlig for at monteringen/serviceringen kan udføres under forhold, som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser for arbejdsmiljøet på monterings-/serviceringsstedet. Køber skal endvidere give PH skriftlig meddelelse om de sikkerhedsbestemmelser, som gælder for personel på monterings-/serviceringsstedet.

 

3. Sælgers ansvar ved forsinkelse

3.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af PH angivne leverings-tidspunkt omtrentlig.

3.2. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at hæve aftalen, medmindre forsinkelsen varer længere end 30 dage, jf. pkt. 2.3.

 

4. Pris

4.1. Tilbud er angivet efter tilbudsdagens pris. PH er berettiget til at ændre prisen indtil levering med den merudgift, ændringer i f.eks. råvarepriser, valutakurser, overenskomstmæssige lønninger og offentlige afgifter har medført for PH.

4.2. Alle priser er inklusive emballage, men eksklusive fragt, merværdiafgift, told og/eller andre offentlige afgifter.

4.3. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med mindre andet er angivet.

 

5. Garanti, service, reklamation og mangler

5.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage de i PH’s dokumentationsmateriale, herunder brugervejledninger, betjenings- og vedligeholdelsesmanual eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra PH, givne forholdsregler om anvendelse og vedligeholdelse af det reparerede/købte.

5.2. Konstaterer Køber, at det reparerede/købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber senest 8 dage fra leveringsdato skriftligt reklamere overfor PH, med en beskrivelse af manglen.

5.3. Reklamationer over service/montering/reparation udenfor garanti er PH uvedkommende. Ved berettiget reklamation har PH afhjælpningsret.

5.4. Garanti på nye HYUNDAI maskiner gælder 1 år eller 1500 timer, hvad der kommer først, hvis alle serviceintervaller er overholdt, iht. betjenings- og vedligeholdelsesmanualen, samt at alle service er udført af autoriseret Hyundai serviceværksted.

5.5. Garanti ved salg af nye maskiner(ej HUYNDAI) eller udstyr, er reklamationer over mangelskrav fremkommet efter 12 måneder fra leveringsdagen PH uvedkommende. Ved berettiget reklamation har PH afhjælpningsret og ret til ombytning efter PH’s valg.

5.6. Berettigede garantisager udføres på værksted inden for normal arbejdstid, som er mandag-torsdag 0700-1600 og fredag 0700-1400. Ved udkørsel med servicevogn betaler Køber timebeløb for kørsel, samt differencen på timeprisen på værksted og ved udkald.

5.7. Hvis Køber kræver berettigede garantisager udført udenfor normal åbningstid, afholdes alle udgifter til servicevogn eller værksted af Køber.

5.8. Ved salg af nye reservedele er reklamationsfristen 6 måneder. Ved berettiget reklamation har PH afhjælpningsret og ret til ombytning efter PH’s valg.

5.9. Ved køb af brugte varer/maskiner eller reservedele påtager PH sig intet ansvar, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.10. Reklamation over leverancer eller ydelser berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling fra allerede foretagne leverancer eller ydelser, således at Købers tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som en misligholdelse.

5.11. Udgifter til reservedele i forbindelse med berettiget reklamation på udført arbejde, såsom reparationer, service mm. afholdes af PH, imens Køber afholder udgifter til arbejdsløn på værksted eller ved servicevogn. PH kan fakturere Køber for uberettiget reklamation. Har Køber efter levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelsafhjælpning.

5.12. Ved returnering beregnes et gebyr på 20 % på lagervarer, såfremt anden aftale ikke er truffet. Specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

 

6. Betaling

6.1. Det leverede forbliver PH’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, herunder påløbne renter og omkostninger.

6.2. Betaling skal ske til PH kontant ved afhentning eller før levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

6.3. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2 % pr. påbegyndt måned i morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker i tillæg til den aftalte kreditrente samt et gebyr på 175 kr. for hver skriftlig påmindelse om betaling.

 

7. Erstatning

7.1. Køber kan ikke som følge af PH’s forsinkelse eller mangler eller Købers egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7.2. Ved service/montage/reparation ydes ikke direkte eller indirekte erstatning.

 

8. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt

8.1. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering at underskrive købekontrakt med ejendomsforbehold, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til inden levering at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring samt sikre, at PH har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt.

8.1.a. Ved kreditkøb uden kontrakt vil ejendomsretten på det solgte altid forblive hos PH indtil hele købesummen er betalt.

8.2. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køber forpligtet til at tegne de i de anledninger nødvendige udvidede forsikringer, jf. pkt. 8.1.

8.3. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra PH, overlade det købte til andre til reparation.

 

9. Ansvar for mangler

9.1. Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelse. Ved mangelfuld levering skal PH straks informeres.

9.2. PH påtager sig at afhjælpe eventuelle mangler, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling ved de af PH leverede dele. Afhjælpningen sker enten i form af levering af nye dele, eller efter PH’s bestemmelse ved reparation. I begge tilfælde er arbejdsløn og andre følgeomkostninger, såsom væsker, filtre, fittings mm, ikke indeholdt i PH’s forpligtelser. Hvis ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssige omkostninger, er PH dog berettiget til at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til værdiforringelsen.

9.3. Ved reparation og ombytning skal Køber returnere den defekte leverance. Returnering og fremsendelse på ny til Køber sker for dennes risiko. Køber afholder fragtudgifter for returnerede mangelfulde leverancer.

9.4. Udskiftede dele tilhører PH.

9.5. PH yder ikke i noget tilfælde erstatning som følge af driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder yder PH ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og remontering af de genstande, hvori det solgte måtte være indføjet.

9.6. PH’s ansvar kan i intet tilfælde overstige det beløb svarende til fakturaværdi ekskl. moms for den reklamationsberettigede vare.

9.7. Køber må ikke fjerne den vedlagte manual fra produktet. Køber må under ingen omstændigheder ændre på eller fjerne afmærkning af kapacitetsangivelse, advarsler, og serienummer på produktet.

9.8. Udover det ovenfor anførte kan Køber ikke rejse krav af nogen art mod PH.

 

10. Produktansvar

10.1. PH er ansvarlig for personskader i henhold til den til enhver tid gældende Produktansvarslov.

10.2. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til retspraksis om erstatning er udtrykkeligt fraskrevet af PH.

10.3. PH er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre tilhørende Køber eller tredjemand, eller som opstår medens leverancen er i Købers besiddelse.

10.4. PH er ikke ansvarlig for skader på produkter der er fremstillet af Køber, eller på produkter hvori Købers produkter indgår, eller for skader på fast ejendom eller løsøre, som Købers produkter som følge af PH’s leverancer forårsager.

10.5. PH er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

10.6. I den udstrækning PH måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber pligtig til at holde PH skadesløs, i samme omfang som PH’s ansvar er begrænset som nævnt ovenfor.

10.7. Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktskade, skal PH underrettes herom. PH og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav fremsat af tredjemand mod enten PH eller Køber på grund af skade eller tab, som påstås forvoldt af leverancen.

10.8. Såfremt det godtgøres, at tingskade skyldes grov uagtsomhed hos PH, er erstatningsansvaret for fast ejendom eller løsøre begrænset til dækningen af PH’s forsikringsaftaler.

10.9. PH’s produkter er kun konstrueret og fremstillet til erhvervsmæssig benyttelse og må ikke uden PH’s skriftlige tilladelse anvendes eller indbygges i genstande, der ikke benyttes erhvervsmæssigt.

 

11. Tvister

11.1. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, i henhold til PH’s Salgs- og reklamationsvilkår for erhvervsdrivende (dokument nr. 020517), ved byretten i PH’s retskreds.

N

Altid sikker maskindrift

N

Professionel service

N

Over 20 års erfaring

N

Høj leveringssikkerhed

Udforsk vore mærker: